• PDF
 • พิมพ์

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนฯ ครั้งที่2

 • วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 17:21 น.
 • เขียนโดย PT

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนหรือเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ และ/หรือที่มีประสบการณ์ในการจัดการสวนยางพาราแบบวนเกษตร ครั้งที่ 2

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเจ้าของสวนยางพาราในตำบลทุ่งใหญ่ ได้เรียนรู้กระบวนการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรจากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากศึกษาดูงาน มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสวนยางพาราของตนเอง       โดยรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) และสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-ซีโล่) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 06.00-16.30 น. ณ สวนยางพาราแบบวนเกษตรของนายคำนึง นวลมณีย์ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และอาจารย์สุชาติ ณ สงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนฯ ครั้งที่2

 • PDF
 • พิมพ์

กิจกรรมเยี่ยมเยียนสวนยางพาราแบบวนเกษตร ครั้งที่ 1

 • วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:51 น.
 • แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 17:12 น. )
 • เขียนโดย PT

กิจกรรมเยี่ยมเยียนสวนยางพาราแบบวนเกษตรของเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตร

ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

จากการดำเนินการสร้างเครือข่ายสวนยางพาราแบบวนเกษตร ตั้งแต่ปี 2555-2556 โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ พบว่า เกษตรกรเจ้าของสวนยางพาราตำบลทุ่งใหญ่เห็นความสำคัญของการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรเพิ่มขึ้น หลายคนเริ่มปลูกพืชร่วมยางแล้ว แต่หลายคนก็ทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ และมีการจัดการสวนยางพาราที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกเครือข่ายฯ ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ดังนั้น นอกจากที่โครงการฯ จะพาสมาชิกเครือข่ายฯ ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆ แล้ว พื้นที่ในหมู่บ้านเองก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี เพราะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเหมือนกัน และเห็นผลชัดเจน

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กิจกรรมเยี่ยมเยียนสวนยางพาราแบบวนเกษตร ครั้งที่ 1

 • PDF
 • พิมพ์

วันรักษ์เขาคอหงส์ ครั้งที่ 4

 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2013 เวลา 15:45 น.
 • แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2013 เวลา 15:49 น. )
 • เขียนโดย PT
poster_khohong_day_sml
 • PDF
 • พิมพ์

สานพลัง อาสาสมัครรักษ์คอหงส์

 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2013 เวลา 15:27 น.
 • แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2013 เวลา 15:44 น. )
 • เขียนโดย PT
poster_volunteer_sml
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
 • PDF
 • พิมพ์

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนหรือเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

 • วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 09:49 น.
 • เขียนโดย PT

DSC_0333_3_smlการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนหรือเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ และ/หรือที่มีประสบการณ์ในการจัดการสวนยางพาราแบบวนเกษตร ครั้งที่ 1

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเจ้าของสวนยางพาราในตำบลทุ่งใหญ่ ได้เรียนรู้กระบวนการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรจากวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากศึกษาดูงาน มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสวนยางพาราของตนเอง       โดยรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) และสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-ซีโล่) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 06.00-17.30 น. ณ สวนยางพาราแบบวนเกษตรของนายวิฑูร หนูเสน ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และนายโกญจนาท รจนาสุวรรณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนหรือเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

หน้า 1 จาก 10